+359 887 516 007
bulgeoinvest@abv.bg

Геозащитни и екологични обекти

Списък на по-важни геозащитни и екологични проекти, изпълнявани от „Булгеоинвест“ ЕООД:

Геозащитни проекти

* Укрепване на източен скален откос над гр. Провадия (м. “Калето”), 2003 г., Подизпълнител на консорциум “Материк”.

* Инженерногеоложко проучване за укрепване на западен скален откос над гр. Провадия, 2005 г. Инвеститор – Община Провадия.

* Изграждане на джоб-стена от км 58+209 до км 58+219, път 1, междугарие Лакатник – Левище, ІІ жп линия. 2003 г., Инвеститор – ПЕПЖИ София 3.

* Изграждане на подпорна стена в междугарието Макоцево – Розино, ЖП линия София – Карлово – Бургас, 2004 г., Инвеститор – ІІ ЖП секция, София.

* Укрепване на свлачище – гр. Рудозем, 2004 г., Подизпълнител на “Бондис” ООД.

* Инженерногеоложко проучване на свлачище при спирка „Орлин“ по ІІ-ра жп линия, 2007. Инвеститор – НКЖИ.

* Обрушване на скални откоси по алпийски способ по 4-та жп линия в междугарието Мост – Кърджали, 2009 г., Инвеститор – ЖП секция Стара Загора.

* Инженерногеоложки проучвания и изготвяне на технически проект за укрепване на свлачище до път Елин Пелин – Огняново – Голема Раковица, община Елин Пелин, 2010. Инвеститор – МРРБ

* Укрепване на свлачище на ул. „Отец Паисий”, гр. Шумен – инженерногеоложко проучване, 2010. Инвеститор – МРРБ

* Инженерногеоложки проучвания за укрепване на свлачище преди зоната за граничен контрол от страна на република България на ГКПП – Малко Търново, 2012. Инвеститор – Община Малко Търново

* Инженерногеоложки проучвания за възстановяване на компрометирани подпорни стени и укрепване на автомобилен път VTR 3281 (ІІІ-407 „Моравица – Ново градище – Кавлак – І-4”), 2014. Инвеститор – Община Стражица

* Инженерногеоложки проучвания за укрепване на над 20 слаби места по II-ра, III-та, IV-та и V-та жп линии, 2009 – 2015. Инвеститор – НКЖИ

* Инженерногеоложки проучвания за отстраняване на аварийна ситуация на свлачище на път VTR 1079/III-662/ Елена – Лазарци – Мийковци при км. 9+100, 2015. Инвеститор – Община Елена

Екологични проекти

* Проектиране на санитарно-охранителна зона около кладенец за питейно водоснабдяване в ТЕЦ “София – изток”, 2004 г., Инвеститор – “Топлофикация София” ЕАД.

* Изследване на качествата на подземните води в района на ОЦ “Земляне”, 2005 г., Инвеститор – “Топлофикация София” ЕАД.

* Преработка на проект за санитарно-охранителна зона на яз. Искър, 2005, Инвеститор – “Софийска вода” АД.

* Хидрогеоложки проучвания и проектиране на санитарно-охранителна зона около водоизточниците на минерално находище „Харманли“, 2014. Инвеститор – Басейнова дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район.

* Изследване на качествата на подземните води в района на ТЕЦ “София”, 2015 г., Инвеститор – “Топлофикация София” ЕАД.