+359 887 516 007
bulgeoinvest@abv.bg

Design

В състава на “Булгеоинвест” ЕООД са включени инженер-геолози, хидрогеолози и строителни инженери, с пълна проектантска правоспособност и богат опит в проектирането на съоръжения за добив на подземни води и геотехническо проектиране. Основните проектантски услуги, които предлагаме са следните:

Проектиране на сондажни кладенци и дренажи за добив на подземни води и за водопонижение

Съоръженията за добив на подземни води не са строежи по смисъла на Закона за устройство на територията, а дейностите по тяхното проектиране и изграждане се ръководят изцяло от Закона за водите виж тук и Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води виж тук. Услугата включва проектиране на съоръженията и всички дейности по издаване на Разрешително за водовземане от подземни води чрез нови или съществуващи водовземни съоръжения от съответната Басейнова дирекция за управление на водите.

Проектиране на санитарно-охранителни зони около водоизточници на повърхностни и подземни води

“БулГеоинвест” ЕООД е специализирана в проучването и проектирането на СОЗ около водоизточници, съгласно изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди виж тук.

Независим инженерен надзор при проектирането и изграждането на съоръжения за подземни води, съгласно изискванията на Закона за водите

Услугата включва:

– контролиране на етапа на предварително хидрогеоложко – проучване и съставянето на проект за изграждане на сондажен кладенец;
– проследяване на всички етапи от изграждането на кладенеца и съответствието им с проекта;
– съставяне на всички необходими документи, съгласно Закона за водите;
– защитаване във всеки един момент на интересите на Възложителя;

Проектиране на геотехнически и хидротехнически и съоръжения

“БулГеоинвест” ЕООД разполага с квалифицирани проектанти с пълна правоспособност за проектиране на геотехнически, геозащитни и хидротехнически съоръжения.

Основните дейности в това направление са:

– проектиране и изграждане на укрепителни съоръжения в свлачищни райони;
– проектиране на укрепване на скални и земни откоси (естествени откоси и откоси на строителни изкопи;
– проектиране на специализирани хидротехнически съоръжения.

Проектиране на топло и хидроизолации

Изборът на правилен начин на външна топлоизолация на сграда е от изключителна важност за безпроблемната експлоатация. В работата си в този бранш, ние стъпваме на богатия опит и изследвания на наши и чужди експерти. Предлагаме изследване на енергийната ефективност на сгради и проектиране на външни и вътрешни топлоизолации. Проектантите са изявени преподаватели в УАСГ и имат богат опит.