+359 887 516 007
bulgeoinvest@abv.bg

Geological investigations

“БулГеоинвест” ЕООД е специализирано в геоложките проучвания, като в състава са включени инженер-геолози, хидрогеолози и геодезисти с висока професионална квалификация и богат опит. Дружеството разполага с необходимата техника, екипировка, съоръжения и оборудване за бързи и качествени инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания. Основните услуги, които предлагаме в това направление са следните:

Инженерногеоложки проучвания

Съгласно изискванията на нормативните документи, всеки строителен обект се нуждае от инженерногеоложко проучване. “БулГеоинвест” ЕООД предлага цялостно завършено инженерногеоложко проучване, включващо:

– направа на проучвателни ядкови сондажи с дълбочина до 100 метра;
– направа на динамична и статична пенетрация;
– направа на шурфове, разчистки, галерии;
– вземане и изследване на почвени, скални и водни проби в акредитирана лаборатория;
– изследване на почви за наличие на замърсявания;
– съставяне на пълен инженерногеоложки доклад с условия за фундиране.

Хидрогеоложки проучвания

Основните услуги, които предлагаме в това направление са следните:

– хидрогеоложки проучвания за търсене на подземни води за водоснабдяване;
– хидрогеоложки проучвания за отводняване на терени, изкопи и минни изработки;
– предварителни геофизични проучвания за установяване на водно ниво, геоложки граници и други;
– опитно-филтрационни изследвания и определяне на филтрационни параметри на водоносни пластове;
– обследване на вътрешността на сондажи и водоснабдителни кладенци с дълбочина до 150 m с помощта на телевизионна камера.

Геоложки проучвания за кариери и мини, концесионни анализи и определяне на запаси от полезни изкопаеми. Геоложки проучвания и анализи за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения.

Геофизични проучвания

– вертикално електрично сондиране;
– електропрофилиране;
– сеизмични проучвания;
– електрокаротаж.

Лабораторни изследвания на почвени, скални и водни проби в акредитирана лаборатория.